Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 845659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
III SA/Wa 551/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B., E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2010 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stronie skarżącej kwotę 2.897 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem uiszczonego po terminie wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z 22 lutego 2011 r. wezwał pełnomocnika strony skarżącej - dor. pod. D. K. do uzupełnienia wpisu sądowego w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Pełnomocnik skarżących wezwanie do uzupełnienia wpisu otrzymał 10 marca 2011 r. (k. 34 akt sądowych). Termin do uzupełnienia wpisu od skargi upływał zatem z dniem 17 marca 2011 r.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik Skarżących uiścił wpis sądowy w mniejszej niż należna wysokości - 2.896 zł w dniu 5 stycznia 2011 r. (k. 33 akt sądowych). Do dnia 23 maja 2011 r. nie uzupełnił należnego wpisu sądowego.

Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2011 r. Sąd, w związku z prawomocnym zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III z dnia 22 lutego 2011 r. o wezwaniu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty), wezwał pełnomocnika strony skarżącej do przedstawienia dowodu uzupełnienia ww. wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Pełnomocnik strony skarżącej w dniu 9 czerwca 2011 r. uiścił brakującą kwotę wpisu - 1 zł (k. 44 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Sąd, zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik Skarżących, prawidłowo pouczony o wysokości i konsekwencjach nieterminowego uzupełnienia wpisu sądowego, nie uzupełnił go w zakreślonym terminie. Uiszczona przez pełnomocnika kwota 2.896 zł nie stanowi "należnego wpisu", o którym mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a. Skoro brakującą część wpisu w wysokości 1 zł nie została uiszczona w terminie, należało uznać, że należny wpis został uiszczony z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

Nie można uznać za prawidłowe uzupełnienie wpisu sądowego dopiero w dniu 9 czerwca 2011 r. Pełnomocnik skarżących wezwanie do uzupełnienia wpisu otrzymał 10 marca 2011 r. (k. 34 akt sądowych). Termin do uzupełnienia wpisu od skargi upływał zatem z dniem 17 marca 2011 r. Uzupełnienie wpisu o ww. kwotę pełnomocnik dokonał prawie z trzymiesięcznym uchybieniem terminu.

Ponadto należy zauważyć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo określił czynność której domagał się od skarżącego poprzez zawarty w zarządzeniu zwrot "do uzupełnienia". Sformułowanie takie oznacza, że wpis został już uiszczony, ale w niepełnej wysokości i należy go uzupełnić, poprzez uiszczenie kwoty wskazanej w zarządzeniu. Zwrot "do uzupełnienia" jest synonimem zwrotu "do dopłaty".

Zauważyć również należy, że pełnomocnik skarżącego po otrzymaniu zarządzenia wzywającego go do uzupełnienia wpisu, jeżeli kwestionował zasadność tego zarządzenia, przysługiwało zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 227 § 1 p.p.s.a. Pełnomocnik skarżącego jednak z tej możliwości nie skorzystał mimo prawidłowego pouczenia zawartego w piśmie przesłanym wraz z zarządzeniem wzywającym do uzupełnienia wpisu.

Zasadne było zatem, z uwagi na dyspozycję art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczenie, jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia. Sąd stwierdza ponadto, że zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi przybiera formę postanowienie, które może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego. Art. 232 § 2 P.p.s.a stanowi, że postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Sąd, mając powyższe okoliczności na względzie uznał, że zasadne jest wydanie postanowienia zawartego w punkcie drugim sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.