Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642432

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2009 r.
III SA/Wa 532/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sędziowie WSA: Małgorzata Długosz-Szyjko (sprawozdawca), Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 marca 2009 r. C. S.A. (w niniejszej sprawie "Skarżąca), wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) lutego 2009 r.

Na dzień 9 września 2009 r. została wyznaczona rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Na rozprawę stawili się dyrektor zarządu Skarżącej oraz ekspert celny reprezentujący Dyrektora Izby Celnej w W.

Na rozprawie dyrektor zarządu Skarżącej spółki oraz pełnomocnik organu złożyli zgodny wniosek o zawieszenie postępowania sądowego, do czasu "rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA z dnia 4 stycznia 2008 r. o sygn. III SA/Wa 1887/07".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Przedmiotowy wniosek można złożyć w każdym czasie, również na rozprawie, pisemnie bądź ustnie do protokołu. W świetle tego przepisu nie są istotne przyczyny, z powodu których strony wnoszą o zawieszenie postępowania. Sąd nie jest jednak związany ich wnioskami, a rozstrzygnięcie tej kwestii zależy od jego uznania. W szczególności sąd powinien wniosek oddalić, jeżeli uzna, że może on prowadzić do obejścia prawa, pozostawienia w obrocie prawnym aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności. Należy bowiem pamiętać, że podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron może nastąpić jedynie na żądanie którejś z nich (art. 129 p.p.s.a.).

Wobec nie stwierdzenia aby wniosek prowadził do obejścia prawa, bądź pozostawienia w obrocie prawnym aktu dotkniętego wadą nieważności, Sąd na podstawie art. 126 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.