III SA/Wa 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549536

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. III SA/Wa 528/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Owsiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.T. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od lutego do grudnia 2011 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

G.T. (dalej: "Skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2017 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od lutego do grudnia 2011 r.

Zarządzeniem z dnia 21 marca 2018 r. Skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł (§ 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony Skarżącemu w dniu 10 kwietnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sprawy - karta nr 15 akt sądowych).

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych, Skarżący do dnia 16 maja 2018 r. nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., powoływanej dalej jako: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 21 marca 2018 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony Skarżącemu w dniu 10 kwietnia 2018 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 17 kwietnia 2018 r. (wtorek).

W zakreślonym terminie wpis nie został jednak uiszczony, wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.