Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642418

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r.
III SA/Wa 497/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. L. (dalej jako Skarżący"), wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W., z dnia (...)stycznia 2009 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r.

Zaskarżona decyzja zawierała pouczenie, iż stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W., wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jak wynika z dowodu doręczenia - skarżona decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 27 sytcznia 2009 r.

Skarżący nie zastosował się do tego pouczenia i wniósł skargę w dniu (...) lutego 2009 r. (piatek), a zatem z jednodniowym przekroczeniem terminu do dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Natomiast art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stwierdza, iż sąd odrzuca skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W konsekwencji, wniesienie skargi po upływie terminu - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle cytowanego przepisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

Dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.