Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548517

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2018 r.
III SA/Wa 495/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Dębkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 495/18 w sprawie ze skargi I. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. - dalej "Skarżąca" - przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r. Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) - dalej "ustawa nowelizująca". Zgodnie z art. 2 tej ustawy, przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2-8, pkt 10-14, pkt 19-32, pkt 34-39, pkt 41-47, pkt 51, pkt 52, pkt 55, pkt 57, pkt 58, pkt 60-69, pkt 71, pkt 72 i pkt 74-81 niniejszej ustawy stosuje się również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. W pozostałym zakresie do tych postępowań stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Jak zatem wynika z powyższego, w ustawie nowelizującej zmieniono m.in. zasady rozpoznawania w sądach administracyjnych wniosków o przyznanie prawa pomocy. Wniosek o przyznanie prawa pomocy rozpoznaje referendarz sądowy, a wojewódzki sąd administracyjny - rozpoznając sprzeciw od takiego orzeczenia - orzeka jako sąd drugiej instancji (art. 260 § 2 p.p.s.a.).

W konsekwencji Sąd stwierdza, że skoro postępowanie sądowe w niniejszej sprawie zostało wszczęte skargą wniesioną po dniu 15 sierpnia 2015 r., to zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej, zastosowanie miał przepis art. 260 p.p.s.a., w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wydanego na skutek rozpoznania sprzeciwu nie przysługuje zażalenie, ani jakikolwiek inny środek zaskarżenia, ponieważ nie przewidują tego przepisy p.p.s.a. Stosownie bowiem do art. 194 § 1 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, albo w przypadkach wymienionych w punktach 1 - 10 tego paragrafu. W katalogu tym nie mieści się postanowienie wydane na skutek rozpoznania sprzeciwu.

W niniejszej sprawie na skutek rozpoznania sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego z 5 lipca 2018 r.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 495/18 utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Skarżący, pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r., złożył zażalenie na powyższe postanowienie, tym samym Skarżący złożył zażalenie na postanowienie, od którego nie służy żaden środek odwoławczy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 1 oraz w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.