Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.
III SA/Wa 482/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "F." Sp. z o.o. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie odroczenia zapłaty i rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2000-2005 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego) Przedsiębiorstwo "F." Sp. z o.o. (dalej określany jako "Skarżący") wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie odroczenia zapłaty i rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2000-2005.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie wydał na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.) zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazane wezwanie wobec niezastania adresata awizowano dwukrotnie (pierwsze awizo w dniu 25 marca 2009 r., powtórne 2 kwietnia 2009 r.), umieszczając stosowne zawiadomienie w skrzynce do doręczenia korespondencji. Przedmiotowa przesyłka nie została jednak podjęta przez stronę skarżącą. Przesyłka została zwrócona do Sądu z adnotacją na zwrotnym potwierdzeniu odbioru "adresat nieobecny".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 in princ w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie Sąd w dniu 23 marca 2009 r. przesłał Skarżącemu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o uzupełnienie braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł W piśmie tym pouczono stronę skarżącą, że nieuzupełnienie wskazanych braków skargi w ustawowym terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., ponadto pouczono Skarżącego iż opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

W myśl art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób właściwy lub zastępczy, pismo takie po uprzednim zawiadomieniu - które umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe - składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy. Doręczenie wówczas uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Stosownie zatem do treści powołanego przepisu należało uznać, iż w niniejszej sprawie wezwanie zostało Skarżącej skutecznie doręczone z dniem 9 kwietnia 2009 r., co oznacza, że wyznaczony termin upłynął w dniu 16 kwietnia 2009 r.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, do dnia 12 maja 2009 r. nie dopełniła wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiścił należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką starszego księgowego.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.