Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642411

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2009 r.
III SA/Wa 478/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sędziowie WSA: Jerzy Płusa, Anna Wesołowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa (...) "P." S.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu do organu - 8 sierpnia 2008 r.) Skarżąca - P. S.A. zwróciła się do Ministra Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w W.) o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 22 oraz art. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. (dalej: u.p.d.o.p.).

Interpretacją indywidualną z dnia (...) listopada 2008 r. Minister Finansów uznał stanowisko przedstawione przez Skarżącą za nieprawidłowe. Powyższą interpretację doręczono Skarżącej w dniu 12 listopada 2008 r.

W wyniku złożenia przez Skarżącą wezwania do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów w odpowiedzi na to wezwanie stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej z dnia (...) listopada 2008 r.

W skardze na interpretację indywidualną z dnia (...) września 2008 r. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez uznanie, że zapłacone przez Spółkę odszkodowanie stanowiące konsekwencję niewykonania wiążącej jej umowy, nie może zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153. poz. 1269. ze zm.) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działając na podstawie powyższego przepisu Prezes NSA wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. wystąpił o podjęcie w składzie całej Izby NSA uchwały wyjaśniającej "Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powołanej ustawy? ".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270. ze zm.) dalej powoływanej jako "p.p.s.a."'. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego. sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie występuje to samo zagadnienie prawne, które będzie przedmiotem uchwały wyjaśniającej podjętej przez skład całej Izby NSA na skutek wniosku Prezesa NSA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Zagadnieniem tym jest kwestia, czy zwrot "wydanie interpretacji indywidualnej" oznacza jedynie jej sporządzenie i podpisanie przez osobę uprawnioną, czy też również jej doręczenie wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przez Skarżącą 8 sierpnia 2008 r., zaś doręczenie interpretacji miało miejsce w dniu 12 listopada 2008 r. Od sposobu rozstrzygnięcia przez NSA przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego zależy uznanie, czy zachowany został termin określony w art. 14d O.p. oraz czy wydano zaskarżony akt w sytuacji, gdy należało przyjąć domniemanie z art. 14o. iż została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie do czasu podjęcia przez skład całej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały co do przedmiotowego zagadnienia prawnego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.