Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 452/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Piłaszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...)stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych postanawia 1. zwolnić skarżącego od wpisu od skargi; 2. odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej u.p.p.s.a, stronie może być przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych albo ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3 u.p.p.s.a.) i następuje wtedy, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów utrzymania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a.). Jeżeli skarżący zamierza skorzystać z instytucji prawa pomocy powinien uprawdopodobnić okoliczności, od zaistnienia których zależy możliwość skorzystania przez Sąd z tej instytucji, natomiast Sąd jest zobowiązany do analizy przedstawionych materiałów, także z uwzględnieniem zasad logicznego myślenia i doświadczenia życiowego.

Wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF, nadanym na poczcie 31 marca 2009 r. W.K. - dalej jako skarżący - wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych W uzasadnieniu wskazał na złą sytuację majątkowa. Poinformował, że prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 9,59 ha, z którego osiąga roczny dochód w wysokości 14.555 zł, co daje ok. 500,- zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Nadto w 2008 r., w wyniku huraganu i klęsk żywiołowych, poniósł straty w wysokości ok. (...) tys. zł. Skarżący wskazał, że ma 55 lat, kłopoty ze zdrowiem, 14 stycznia 2009 r. przeszedł operację (...) i jest na zwolnieniu lekarskim. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Posiada dom o pow. ok. 120 m-, oborę, stodołę, budynek gospodarczy. Nadto osiąga ok. 1.200,- zł rocznie z tytułu piastowania funkcji (...). Do wniosku skarżący załączył kartę informacyjną leczenia szpitalnego, opinie wojewody o poniesionej szkodzie, zeznanie podatkowe (swoje) za 2008 r., zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zaświadczenie z urzędu gminy o wysokości rocznego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wpis od skargi w wysokości 500,- zł jest jedynym kosztem sądowym wymaganym w sprawie na obecnym etapie postępowania, zatem z uwzględnieniem jego wysokości należy rozważać zdolność skarżącego w partycypowaniu w kosztach postępowaniach sądowego. Skarżący nie jest osobą trwale niezaradną, jak też trwale niezdolną do aktywności zawodowej - co wynika z treści nadesłanych zaświadczeń, zatem jego zdolność do osiągania dochodów, jak też możliwość uczestniczenia w kosztach sądowych, może zmieniać się i powinna być rozważana każdorazowo przy złożeniu wniosku. Zwolnienie skarżącego z kwoty wpisu od skargi zabezpieczy natychmiastowe rozpoznanie sprawy z jego skargi - przez sąd.

Z nadesłanych przez skarżącego dokumentów wynika, że uzyskuje stałe dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w wysokości wskazanej powyżej, z tytułu piastowania funkcji sołtysa oraz, że nie jest jedyną osobą czynną zawodowo w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Zestawienie wysokości środków, które ma do dyspozycji jego rodzina z wysokością wymaganych kosztów sądowych prowadzi do wniosku, że uiszczenie wpisu od skargi nie uniemożliwia skarżącemu zaspokajania bieżących potrzeb życiowych: gdyby tylko te zmienne referendarz sądowy brał pod uwagę, wniosek skarżącego należało rozpoznać odmownie. Jednakże z treści nadesłanych dokumentów, tj. z karty informacyjnej ze szpitala i z treści zaświadczenia lekarskiego, wynika konieczność ponoszenia nakładów związanych z poratowaniem zdrowia, czym należy miarkować zdolność skarżącego do ponoszenia kosztów sądowych na tym etapie postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, referendarz sądowy, na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 u.p.p.s.a. zadecydował, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.