Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
III SA/Wa 428/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić P. T. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na 31 stycznia 2008 r. pełnomocnik P. T. - Skarżącego w niniejszej sprawie, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn.

Pismem z dnia 6 marca 2008 r. skierowanym do pełnomocnika Skarżącego wezwano go do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu P. T. - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" (k. 17) wynika, że korespondencja została doręczona na adres wskazany przez pełnomocnika Skarżącego 12 marca 2008 r. i osobiście przez niego odebrana.

Odpis pełnomocnictwa udzielonego K. T. przez P. T. został złożony w Sądzie dnia 1 kwietnia 2008 r. (data prezentaty).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Jeżeli pismo strony - pismem takim jest między innymi skarga - nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, o czym stanowi art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". W sytuacji nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z dyspozycją art. 67 § 5 p.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

Z kolei pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy (tj. akt sądowych) pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, o czym stanowi art. 37 § 1 p.p.s.a. Według zaś art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma w postępowaniu sądowym należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa do akt sądowych.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi w sposób prawidłowy. W wezwaniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania w terminie, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi.

Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braków formalnych zaczął biec w dniu 13 marca 2008 r. i upłynął w dniu 19 marca 2008 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak już wspomniano pełnomocnictwo złożono do Sądu 1 kwietnia 2008 r. W tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Zgodnie natomiast z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego. Na tej zatem podstawie Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu na rzecz Skarżącego.