Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2008 r.
III SA/Wa 426/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 marca 2008 r. odrzucił skargę R. B. (Skarżącego w niniejszej sprawie) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r., z uwagi na uchybienie ustawowego terminu do jej wniesienia. Odpis powyższego postanowienia doręczono Skarżącemu w dniu 18 marca 2008 r.

Postanowieniem z dnia 31 marca 2008 r., w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, Referendarz sądowy przyznał Skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W piśmie procesowym z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanowiony przez Okręgową Radę Adwokacką pełnomocnik z urzędu wskazał, iż po zapoznaniu się z aktami sprawy poinformował Skarżącego o swoim stanowisku odnośnie wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 12 maja 2008 r. do Sądu wpłynęło pismo, nadane w urzędzie pocztowym w dniu 7 maja 2008 r., podpisane osobiście przez Skarżącego, w którym wyjaśnił on, że jest osobą starszą mającą 75 lat. Ma kłopoty ze wzrokiem. Z związku z powyższym wniósł prośbę do Sądu "o wybaczenie jego niesprawności o umorzenie podatku gruntowego za 2007 r.".

W wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 19 maja 2008 r. pełnomocnik Skarżącego został wezwany do sprecyzowania, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma z dnia 6 maja 2008 r. bez rozpoznania, jaki jest charakter tego pisma. Jednocześnie zobowiązano pełnomocnika do nadesłania w ww. terminie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Skarżącego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik Skarżącego w piśmie z dnia 30 maja 2008 r. wyjaśnił, że Skarżący nie udzielił mu pełnomocnictwa procesowego. Wskazał, że pismem z dnia 30 maja 2008 r. zwrócił się także do Dziekana ORA w Warszawie o zwolnienie go z pełnienia obowiązku pełnomocnika z urzędu.

Odnosząc się do pisma Skarżącego z dnia 6 maja 2008 r. pełnomocnik podniósł, że Skarżący nie nawiązał z nim jakiegokolwiek kontaktu i trudno mu ustosunkować się do jego rzeczywistych intencji i zamiarów zawartych w treści tego pisma.

Zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2008 r. wezwano Skarżącego do sprecyzowania, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma z dnia 6 maja 2008 r. bez rozpoznania, czy ww. pismo stanowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Odpowiadając na wezwanie Skarżący oświadczył, że pismo z dnia 6 maja 2008 r. stanowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi należało odrzucić jako spóźniony.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), Sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli bez swojej winy nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Stosownie do art. 87 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana - w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Z przepisu tego wynika ponadto, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznanej sprawie wniosek o przywrócenie terminu został złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 87 p.p.s.a. Termin siedmiodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. W niniejszej sprawie za początek siedmiodniowego terminu należało uznać datę doręczenia Skarżącemu postanowienia o odrzuceniu skargi, a wiec dzień 18 marca 2008 r. Tym samym termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął w dniu 25 marca 2008 r. (wtorek).

Skarżący natomiast wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi dopiero w dniu 7 maja 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 88 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.