Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 marca 2008 r.
III SA/Wa 426/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNEINIE

Skarżący R. B. wniósł skargę na decyzję na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu Sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Zaskarżona decyzja, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, doręczona została Skarżącemu w dniu 10 grudnia 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zawierała ona prawidłowe pouczenie o możliwości, trybie i terminie złożenia skargi do sądu administracyjnego. Trzydziestodniowy termin do jej wniesienia upływał więc w dniu 9 stycznia 2008 r. (środa).

Skargę natomiast złożono osobiści w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w dniu 4 lutego 2008 r. Oznacza to, że skargę złożono z uchybieniem wskazanego wyżej terminu.

Z tej przyczyny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.