Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 419/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2009 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. L., A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 5 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T. L., A. L. (dalej - Skarżący) na powołaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W.

Wyrok z uzasadnieniem doręczono Skarżącym 29 września 2008 r.

W dniu 28 października 2008 r. Skarżący wnieśli o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z 10 grudnia 2008 r. przyznano Skarżącym prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Pismem z 22 stycznia 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała o wyznaczeniu adwokata J. R. pełnomocnikiem Skarżących.

W dniu 18 marca 2009 r. złożono w Sądzie pełnomocnictwo udzielone ww. adwokatowi przez Skarżących. W tym samym dniu pełnomocnik złożył wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy.

W dniu 24 marca 2009 r. pełnomocnik Skarżących wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z 5 września 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik wskazał, iż dopiero w dniu 18 marca 2009 r. miał rzeczywistą możliwość zapoznania się z aktami sprawy, z uwagi na konieczność uzyskania pełnomocnictwa od Skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej - p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Ratio legis instytucji przywrócenia terminu stanowi niewątpliwie ochrona stron postępowania przed negatywnymi skutkami w zakresie postępowania sądowego, w przypadku braku ich winy w nie dokonaniu w terminie czynności procesowej.

Aby jednak Sąd mógł rozpoznać merytorycznie wniosek o przywrócenie terminu, musi on zostać złożony do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, § 2, § 4 p.p.s.a.).

Przyczyną uchybienia przez pełnomocnika Skarżących terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej był fakt, iż został on ustanowiony przez Sąd już po upływie tego terminu i do czasu udzielenia mu pełnomocnictwa nie był uprawniony do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w imieniu Skarżących. W ocenie Sądu, przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu, w którym wyznaczony pełnomocnik miał możliwość podjęcia w sprawie czynności procesowych, dla dokonania których został ustanowiony tj. sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd administracyjny co do zasady ma taką możliwość najwcześniej od dnia otrzymania od mocodawcy dokumentu pełnomocnictwa.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik Skarżących miał możliwość działania, dopiero od 18 marca 2009 r. W związku z powyższym, wnosząc skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności w dniu 24 marca 2009 r., dotrzymał terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Powyższe okoliczności przemawiają również za brakiem winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący bowiem, w sytuacji obligatoryjności przymusu adwokackiego do złożenia skargi kasacyjnej do NSA, do chwili rozpoznania wniosku o ustanowienia adwokata i wykonania w tym zakresie niezbędnych czynności, nie mogli skutecznie złożyć skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.