Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 listopada 2018 r.
III SA/Wa 4138/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Śledzik.

Sentencja

Warszawa, dnia 5 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. postanawia: oddalić wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.