Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568823

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2018 r.
III SA/Wa 4124/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną

2.

zwrócić Skarżącemu wpis od skargi kasacyjnej uiszczony w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 18 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z 13 czerwca 2018 r. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącego, doradcy podatkowemu M.R. 24 lipca 2018 r.

Pismem z 22 sierpnia 2018 r. pełnomocnik Skarżącego wniósł skargę kasacyjną na powyższe postanowienie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stosowanie natomiast do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wyjaśnić należy, że 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), którą m.in. zmieniono zasady rozpoznawania w sądach administracyjnych wniosków o przyznanie prawa pomocy. W sprawach dotyczących prawa pomocy wszczętych od tego dnia, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie, wniosek o przyznanie prawa pomocy rozpoznaje referendarz sądowy, a wojewódzki sąd administracyjny - rozpoznając sprzeciw od takiego orzeczenia - orzeka jako sąd drugiej instancji, co jednoznacznie wynika z treści art. 260 § 2 p.p.s.a. Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wydanego na skutek rozpoznania sprzeciwu skarga kasacyjna (jak to zostało wniesione w niniejszej sprawie), zażalenie, ani jakikolwiek inny środek zaskarżenia, nie przysługuje, ponieważ nie przewidują tego przepisy ustawy p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe, Sąd postanowił na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucić skargę kasacyjną. Zwrot uiszczonego wpisu nastąpił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.