Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994009

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 października 2018 r.
III SA/Wa 4089/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Śledzik.

Sędziowie: del., SO Agnieszka Baran (spr.), WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 października 2018 r. sprawy ze skargi K. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (...) z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.