Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642378

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2009 r.
III SA/Wa 408/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. I. M. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym.

Przewodnicząca III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 4 marca 2009 r. wezwała Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego, określonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym pouczono, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia spowoduje odrzucenie skargi.

Wobec niemożności doręczenia odpisu powyższego zarządzenia bezpośrednio Skarżącej dwukrotnie złożono je na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, informując o tym Skarżącą poprzez pozostawienie stosownego zawiadomienia w jej skrzynce oddawczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), w brzmieniu obowiązującym w dniu 15 kwietnia 2009 r., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających (bezpośrednio adresatowi lub dorosłemu domownikowi, administracji domu lub dozorcy) pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 (publ. OTK-A 2006/2/20) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność powyższego przepisu z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma.

W związku z powyższym od dnia opublikowania ww. wyroku dla zastosowania trybu przewidzianego w art. 73 p.p.s.a. konieczne jest dwukrotne awizowanie przesyłki. Pismo uważa się w takim przypadku za doręczone z upływem siódmego dnia od dnia powtórnego powiadomienia adresata o oczekującej na niego korespondencji.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został przesłany na adres wskazany przez Skarżącą zarówno w aktach sądowych jak i aktach administracyjnych. Przesyłka była dwukrotnie awizowana (w dniu 31 marca 2009 r. oraz 8 kwietnia 2009 r.), po czym na skutek jej nieodebrania w terminie - zwrócona do Sądu.

Uwzględniając treść art. 73 p.p.s.a. oraz powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego należało więc uznać, iż doręczenie odpisu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego zostało dokonane z upływem siódmego dnia od dnia jego powtórnego awizowania, tj. w dniu 15 kwietnia 2009 r. Siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych upływał więc w dniu 22 kwietnia 2009 r. (środa).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że Skarżąca nie uiściła należnego wpisu do dnia 4 maja 2009 r., tj. w zakreślonym przez tutejszy Sąd terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.