Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 401/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Do Sądu wpłynęła skarga G. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn. Skarga została podpisana przez C. S. Został on wskazany jako pełnomocnik Skarżącej.

Pismem z dnia 4 marca 2009 r. C. S. został wezwany do złożenia oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. W tej samej przesyłce przesłano C. S wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Wobec nie wykonania powyższych wezwań, Sąd pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r. wezwał Skarżącą do podpisania skargi bądź nadesłania jej podpisanego odpisu w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania. Wezwano też Skarżącą do opłacenia wpisu sądowego w terminie 7 dni, również pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji na znajdującym się w aktach sprawy "Potwierdzeniu odbioru" wynika, że korespondencja została doręczona na adres Skarżącej 16 kwietnia 2009 r., a przesyłkę odebrał dorosły domownik - córka K. B.

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na 4 maja 2009 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 401/09, do którego uiszczenia Skarżąca została wezwana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

Zaś zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu oraz uzupełniania pozostałych braków formalnych skargi w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie oraz na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie podpisania skargi bądź nadesłania podpisanego jej egzemplarza w wymaganym terminie. Powyższe wezwania zostały skutecznie (zgodnie z art. 72 p.p.s.a.) doręczone Skarżącej w dniu 16 kwietnia 2009 r.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu i podpisania skargi bądź nadesłania podpisanego egzemplarza skargi upływał więc w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Z zapisów w rejestrze sądowym wynika, że do 4 maja 2009 r. wpisu nie uiszczono. Zostało to potwierdzone adnotacją sekretarza sądowego (k. 24 akt sądowych). Również brak w aktach sprawy podpisanego przez Skarżącą egzemplarza skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Zaś na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym czasie braków formalnych skargi. Sąd stwierdził, w sprawie niniejszej zaistniały przesłanki przewidziane w tych przepisach. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (58 § 3 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.