Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2008 r.
III SA/Wa 401/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sędziowie WSA: Sylwester Golec, Asesor Hieronim Sęk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. Spółka z o.o. w L. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zasądza od Ministra Finansów na rzecz P. Spółka z o.o. w L. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 stycznia 2008 r. P. Spółka z.o.o. - Skarżąca w niniejszej sprawie, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną z dnia (...)listopada 2007 r., którą uznano za nieprawidłowe stanowisko Skarżącej wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z (...) sierpnia 2007 r.

Po wyznaczeniu sprawy na rozprawę na dzień 13 czerwca 2008 r. Minister Finansów pismem z dnia (...) maja 2008 r. poinformował, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej w skrócie "p.p.s.a.", uwzględnił skargę w całości. Uwzględnienie skargi nastąpiło w interpretacji indywidualnej z dnia (...)maja 2008 r., którym zmieniono zaskarżoną interpretację i uznano stanowisko Skarżącej za prawidłowe. Postanowienie uwzględniające skargę zostało doręczone Skarżącej w dniu 14 maja 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z dyspozycją art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W niniejszej sprawie taka sytuacja wystąpiła. Minister Finansów zmienił zaskarżoną interpretację uwzględniając stanowisko Skarżącej za prawidłowe, tak jak domagała się tego Skarżąca, w odpowiednim do tego czasie (od wniesienia skargi do dnia rozpoczęcia rozprawy).

Powyższe oznacza, że postępowanie sądowe, wszczęte na skutek złożonej skargi, stało się bezprzedmiotowe. Wyeliminowany bowiem został z obrotu prawnego akt administracyjny, który miał podlegać kontroli sądu.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 (skuteczne cofnięcie skargi) i pkt 2 (śmierć strony).

Odnośnie do wniosku o zwrot kosztów Sąd zauważa, że zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z powodu uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Do kosztów tych zalicza się między innymi poniesione koszty sądowe, w tym wpis. W niniejszej sprawie wysokość wpisu wynikała z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) i wynosiła 200 zł.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie wskazanych wyżej przepisów, postanowił jak w sentencji.