Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642374

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 399/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień 31 stycznia 2009 r. C. S.- Skarżący w niniejszej sprawie, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn.

Przy piśmie z dnia 4 marca 2009 r. skierowanym do Skarżącego przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 marca 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w wysokości 407 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy zarządzenie powyższe, zostało wysłane na adres do doręczeń wskazany przez Skarżącego w skardze. Przesyłka była dwukrotnie awizowana, tj. 10 marca 2009 r. i następnie 18 marca 2009 r. Ponieważ nie została odebrana przez Skarżącego, 26 marca 2009 r. zwrócono ją Sądowi (wpływ do Sądu 6 kwietnia 2009 r.). W tej sytuacji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a." przesyłkę należało uznać za doręczoną 25 marca 2009 r., tj. ostatniego dnia 7-dniowego okresu, na jaki złożono ją w placówce pocztowej, liczonego od drugiego awizo.

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 17 kwietnia 2009 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 399/09, do którego uiszczenia Skarżący został wezwany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało uznane za skutecznie doręczone Skarżącemu w dniu 25 marca 2009 r. Zatem termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu zaczął biec w dniu 26 marca 2009 r. i upłynął w dniu 1 kwietnia 2009 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak już wspomniano do dnia 17 kwietnia 2009 r. Skarżący mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu. W tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.