Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 marca 2008 r.
III SA/Wa 396/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie - skargi na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. nadanym w Urzędzie Pocztowym dnia 21 stycznia 2008 r. K. S. (będący równocześnie adwokatem, o czym świadczy widniejąca pod skargą pieczątka "K. S. adwokat"), wniósł skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów w dniu (...) listopada 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że do dnia 3 marca 2008 r. strona skarżąca nie uiściła wpisu stałego w wysokości 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r., sygnatura akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 322) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z powyższym przepisem, a także z art. 2 Konstytucji RP, przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zgodnie z którym wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszczano na wezwanie, po przekazaniu skargi sądowi. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 17 marca 2006 r. i z tym dniem przestał obowiązywać wskazany przepis rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak wynika natomiast z przepisu § 2 ust. 6 wskazanego wyżej rozporządzenia, wpis od skarg nie objętych wpisem stosunkowym oraz nie wymienionych enumeratywnie w § 2 ust. 1-5 jest wpisem stałym i wynosi 200 zł.

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez skarżącego będącego jednocześnie adwokatem, jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów uznająca za nieprawidłowe stanowisko strony wyrażone we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, a zatem skarga ta - zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem - objęta jest wpisem stałym. Tymczasem, jak wynika z kontroli rejestru dochodów budżetowych Sądu, przy wniesieniu skargi skarżący, będący jednocześnie adwokatem, nie dokonał wpłaty należnego wpisu stałego w odpowiedniej wysokości. Tym samym uznać należało, że w sprawie zachodzi określona w art. 221 p.p.s.a. przesłanka odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 221 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.