Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 642371

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 39/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia istnienia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. A. Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 1.408 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w G.następca prawny "E." Sp. z o.o. (dalej: "skarżąca" lub "spółka") zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w W. z dnia (...) czerwca 2006 r. wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym. W skardze spółka wniosła o uchylenie decyzji wydanych w obu instancjach z uwagi na naruszenie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), art. 120, art. 121, art. 122, art. 187 § 1 i art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Przed rozpoznaniem skargi, Dyrektor Izby Celnej w W. poinformował Sąd, że w dniu(...) lutego 2009 r. wydał decyzję, w której uwzględnił w całości skargę spółki i zgodnie z jej żądaniem uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. W związku z powyższym organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a.". Do pisma organ odwoławczy załączył decyzję wydaną w trybie autokontroli, a następnie nadesłał do Sądu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji przez pełnomocnika spółki w dniu (...) lutego 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie. Dyrektor Izby Celnej w W. przed rozpoczęciem rozprawy uchylił zaskarżoną do Sądu decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, zgodnie z żądaniem spółki.

W konsekwencji wszczęte przez spółkę postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe. Z obrotu prawnego został bowiem wyeliminowany akt administracyjny (decyzja), który miał podlegać kontroli Sądu.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd umarza postępowanie, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 54 § 3 oraz art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.