Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 marca 2008 r.
III SA/Wa 389/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym postanawia: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 stycznia 2008 r. B. H, zwany dalej "Skarżącym", wniósł za pośrednictwem poczty skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym.

Z akt sprawy, to jest ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przedmiotowa decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 18 grudnia 2007 r. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia do Sądu Administracyjnego.

Termin do wniesienia skargi na powyższe postanowienie upływał w dniu 17 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie ostatnim dniem na dokonanie czynności - wniesienie skargi - był 17 stycznia 2008 r., to jest czwartek.

W związku z powyższym, skoro Skarżący wniósł skargę w dniu 18 stycznia 2008 r., a więc po upływie przepisanego terminu, Sąd na podstawie cytowanych przepisów orzekł jak w sentencji.