Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001881

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 r.
III SA/Wa 3841/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Paulina Paczkowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Sp. z o.o. z/s w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. z/s w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.