Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
III SA/Wa 380/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca 2001 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić Z. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 stycznia 2008 r. adw. K. O. - pełnomocnik Z. S. - Skarżącego w niniejszej sprawie, wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca 2001 r. Jednocześnie tym samym pismem zaskarżył inną decyzję Dyrektora Izy Skarbowej w W. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygnaturą akt III SA/Wa 379/08. Do powyższego pisma został dołączony dowód wpłaty w wysokości 164 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie tytułem wpisu sądowego od skarg.

W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 379/08 wpis został określony w wysokości 100 zł W piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. skierowanym do pełnomocnika Skarżącego poinformowano, iż wpis w sprawie III SA/Wa 380/08 został określony w wysokości 115 zł W związku z faktem, że kwota 100 zł została zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 lutego 2008 r. zaliczona na wpis od skargi w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 379/08, kwota 64 zł stanowiła część należnego wpisu od skargi w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 380/08. W związku z powyższym przy piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. przesłano pełnomocnikowi Skarżącego odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 lutego 2008 r. o wezwaniu do uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 51 zł pod rygorem jej odrzucenia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" wynika, że korespondencja została doręczona na adres pełnomocnika Skarżącego w dniu 11 marca 2008 r. W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 31 marca 2008 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu uzupełnienia wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 380/08, do którego uiszczenia pełnomocnik Skarżącego został wezwany.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga jest takim pismem. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uzupełnienia należnego wpisu w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 11 marca 2008 r. na wskazany przez niego adres. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia wpisu upływał w dniu 18 marca 2008 r. Jak już wyjaśniono do dnia 31 marca 2008 r. mimo wezwania nie uzupełniono należnego wpisu, w związku z tym w tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. Według zaś art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie uiszczony wpis od pisma odrzuconego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o wskazane przepisy postanowił zatem jak w sentencji.