Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2904736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2011 r.
III SA/Wa 372/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. oraz I. K. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi W. K. oraz I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia - odmówić zawieszenia postępowania sądowego - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.