Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836440

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2015 r.
III SA/Wa 3719/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Maciej Kurasz, Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2015 r. sprawy ze skargi M. N. i T. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania pieniężnego na 2013 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.