III SA/Wa 3696/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2469908

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. III SA/Wa 3696/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej "Skarżąca") wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) sierpnia 2017 r. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka listowa polecona zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona pełnomocnikowi Skarżącej 27 listopada 2017 r.

Skarżąca do 25 stycznia 2018 r. nie uiściła wpisu od skargi, o czym świadczy znajdująca się w aktach sprawy notatka służbowa Oddziału Finansowo-Budżetowego (k. 23 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej zwana: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczone zostało pełnomocnikowi Skarżącej - 27 listopada 2017 r. Należy zauważyć, że w zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie.

Wobec doręczenia wezwania 27 listopada 2017 r. siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał 4 grudnia 2017 r.

Z zapisów w rejestrze sądowym wynika, że do 25 stycznia 2018 r. wpisu nie uiszczono.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej zaistniała przesłanka przewidziana w tym przepisie. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Sąd, w tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.