Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2998542

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
III SA/Wa 3644/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sobocha.

Sędziowie WSA: Waldemar Śledzik, Anna Zaorska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi P. L. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.