Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2008 r.
III SA/Wa 363/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) października 2007 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

sprostować oczywistą omyłkę zawartą na str. 8 uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 363/08, w wierszu 4-tym od dołu, poprzez skreślenie przepisu "art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)" a wpisanie w to miejsce przepisu "art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)",

2.

umieścić wzmiankę o sprostowaniu na oryginale wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, może również sprostować uzasadnienie wyroku (Komentarz do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją Bogusława Dautera, Bogusława Gruszczyńskiego, Andrzeja Kabata, Małgorzaty Niezgódki-Medek, Wydawnictwo Zakamycze 2005, str. 359).

Z dniem 1 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), która wprowadziła do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przepisy art. 14a-14e, w nowym brzmieniu przewidujące wydawanie interpretacji podatkowych przez Ministra Finansów. Wprowadziła też do przepisu art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), punkt 4a, w którym przewidziała, iż kontroli sądowej poddane zostały owe pisemne interpretacje. Natomiast przepis art. 146 § 1 p.p.s.a. uzupełniono o pkt 4a. W ten sposób od dnia 1 lipca 2007 r. podstawą do uchylenia aktu administracji publicznej, w postaci pisemnej interpretacji Ministra Finansów, stanowi przepis art. 146 § 1 p.p.s.a. Tymczasem Sąd w uzasadnieniu wyroku, wskazując podstawę prawną uchylenia powołał się na przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., a więc przepis odnoszący się do decyzji lub postanowień administracyjnych, stosowany przed dniem 1 lipca 2007 r.

Wskazanie w miejsce art. 146 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jest pomyłką kwalifikowaną w art. 156 § 1 jako "inna oczywista omyłka". Nie zmienia ona bowiem ani treści, ani sensu wyroku i jego uzasadnienia, ani też nie ma wpływu na istotę tegoż uzasadnienia i oczywiście rozstrzygnięcia.