Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851922

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2014 r.
III SA/Wa 361/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak (spr.), Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 r. sprawy ze skargi D. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za I, II, III, IV ratę 2011 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.