Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920536

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2012 r.
III SA/Wa 3546/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2012 r. sprawy ze skargi V. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - V. sp. z o.o. w W. w dniu 7 września 2001 r. złożyła jednolity dokument SAD, zgłaszając do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym m.in. samochody marki (...), w której wykazała podatek w łącznej kwocie 78.711 zł. Podatek ten Skarżąca uiściła 10 września 2001 r.

Pismem z 18 maja 2006 r. Skarżąca wniosła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w kwocie 3.046,40 zł, uiszczonego na podstawie powyższego dokumentu SAD.

Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. decyzją z dnia (...) lipca 2007 r., po rozpatrzeniu wniosku o określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego oraz stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 3.046,40 zł, pobranym od importu samochodów marki (...), dokonanego w procedurze dopuszczenia do obrotu według ww. zgłoszenia celnego, odmówił stwierdzenia istnienia nadpłaty.

Pismem z dnia 30 lipca 2007 r. pełnomocnik Strony odwołał się od powyższej decyzji wnosząc o jej uchylenie w całości.

Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z dnia (...) lipca 2008 r. uchylił decyzję z dnia (...) lipca 2007 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego wnioskiem Strony z dnia 18 maja 2006 r., decyzją z dnia (...) stycznia 2010 r. orzekł, iż kwota podatku akcyzowego, pobrana z tytułu importu towarów według zgłoszenia celnego SAD z dnia 7 września 2001 r., jest prawidłowa i prawnie należna, odmówił również stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, pobranym z tytułu importu towaru w kwocie 3.046,40 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Celnej w W., decyzją z (...) października 2011 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji m.in. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty.

W skardze złożonej na powyższą decyzję Skarżąca wniosła o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Postępowanie w sprawie należało zawiesić.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z akt sprawy wynikało, że Skarżąca zadeklarowała i zapłaciła podatek akcyzowy z tytułu importu samochodów, czyniąc to w 2001 r.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. - dalej jako: "O.p."), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepis art. 59 § 1 O.p., w pkt 1 stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, natomiast w pkt 9 taki sam skutek przewiduje w przypadku przedawnienia.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11 przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, a mianowicie: czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.).

Brzmienie art. 70 § 1 O.p. w okresie obowiązywania tej ustawy nie zmieniło się.

W ocenie Sądu, spełniona zatem została przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powyższego przepisu, Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego we wskazanym wyżej postanowieniu z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.