Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 3545/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 rok postanawia

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić K. w W. kwotę 234 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 27 listopada 2008 r. pełnomocnik Skarżącej - K. w W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) października 2008 r. Decyzją tą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z (...) lipca 2008 r. określającą Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. Do skargi załączono uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa z 20 listopada 2008 r., udzielonego w imieniu Zarządu Skarżącej przez jego Prezesa i upoważniającego do reprezentowania Skarżącej w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. Ponadto, załączono odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, ze stanem na 21 listopada 2008 r., z którego wynikało, że do reprezentowania Skarżącej są uprawnieni wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie, przy czym do składania w jej imieniu oświadczeń woli dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie Prezesa, lub - w razie jego nieobecności - Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu.

Pismem z 24 lutego 2009 r. wezwano pełnomocnika Skarżącej do nadesłania w terminie 7 dni i pod rygorem odrzucenia skargi, pełnomocnictwa uprawniającego do działania w niniejszej sprawie, udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Skarżącej wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyjaśniono przy tym, że określenie wysokości podatku dochodowego od osób prawnych jest sprawą dotyczącą praw i obowiązków majątkowych Skarżącej. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi Skarżącej 4 marca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 37 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a.", pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo w postępowaniu sądowym wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

W ocenie Sądu pełnomocnictwo załączone do skargi udzielone zostało niezgodnie z zasadami reprezentacji Skarżącej wynikającymi z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niniejsza sprawa jako dotycząca określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 rok niewątpliwie dotyczy obowiązków majątkowych Skarżącej. W takiej sytuacji, złożenie oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa do występowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wymagało działania Prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu. Przedłożone pełnomocnictwo udzielone zostało przez działającego samodzielnie Prezesa Zarządu. Jednocześnie, pomimo skierowanego wezwania, pełnomocnik Skarżącej nie nadesłał pełnomocnictwa udzielonego z zachowaniem wskazanych zasad reprezentacji.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a obowiązek załączenia do niej pełnomocnictwa, dla dołączenia go do akt sprawy, wynika z powołanych na wstępie przepisów. W ocenie Sądu, obowiązku tego nie uchyla fakt złożenia pełnomocnictwa w toku postępowania podatkowego do jego akt, choćby obejmowało ono swoim zakresem umocowanie do działania przed sądami administracyjnymi (por. postanowienie NSA z 5 września 2008 r. sygn. akt I FSK 536/08, SIP Lex Omega). Sąd zauważa, że znajdujące się w aktach podatkowych pełnomocnictwo z 12 maja 2008 r. udzielone zostało przez działających łącznie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Skarżącej, a zatem zgodnie z zasadami jej reprezentacji. Uwzględnienie tego pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym nie było możliwe również z tego względu, że w postępowaniu sądowym przedłożono inne pełnomocnictwo, udzielone w późniejszej dacie.

Brak w postępowaniu sądowym pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Skarżącej osobie, która podpisała skargę jest jej brakiem formalnym, uniemożliwiającym nadanie jej dalszego biegu.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że strona skarżąca nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych wniesionej skargi. To uzasadniało odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. O zwrocie kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odrzuconej skargi Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a i § 2 p.p.s.a.