Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
III SA/Wa 3536/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. i D. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w wysokości 109 zł (słownie: sto dziewięć złotych)

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 grudnia 2008 r. Skarżący - B. W. i D. W. zostali wezwani dwoma pismami z 8 stycznia 2009 r. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 109 zł W wezwaniach pouczono, że nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwań, spowoduje odrzucenie skargi.

Oba wyżej wymienione wezwania Skarżący otrzymali 12 stycznia 2009 r. (k. 25 i 26 akt sądowych) a zatem termin do uiszczenia wpisu upływał 19 stycznia 2009 r. (poniedziałek).

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych, wpis sądowy został uiszczony przez D. W. w dniu 21 stycznia 2009 r.

Zarządzeniem z 31 marca 2009 r. wezwano Skarżącego do przedstawienia dokumentu wskazującego datę złożenia dyspozycji przelewu dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3536/08.

Skarżąca w dniu 20 kwietnia 2009 r. nadesłała faksem, a 27 kwietnia 2009 r. złożyła osobiście potwierdzenie przelewu w którego wynikało, iż dyspozycja przelewu (data waluty) została złożona w dniu 21 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisach zarządzenia skierowanych do Skarżących w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do solidarnego uiszczenia należnego wpisu.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg 13 stycznia 2009 r. i upłynął z dniem 19 stycznia 2009 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Wpis od skargi w sprawie niniejszej nie został uiszczony we wskazanym terminie, a więc do 19 stycznia 2009 r. Skarżący uiścił wpis sądowy 21 stycznia 2009 r., zatem z dwudniowym uchybieniem terminu.

Sąd był zatem zobligowany, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzec, jak w sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.