Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920527

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2012 r.
III SA/Wa 3525/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lipca 2012 r. sprawy ze skargi V. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - V. sp. z o.o. w W., w dniu 21 grudnia 2001 r. złożyła jednolity dokument SAD, zgłaszając do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym m.in. samochody marki (...). Tego samego dnia Skarżąca uiściła wykazany w dokumencie SAD podatek akcyzowy w kwocie 264.430,30 zł (k. 40 akt podatkowych).

Pismem z 22 maja 2006 r., uzupełnionym pismem z 6 kwietnia 2009 r., Skarżąca wniosła o określenie zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości oraz o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku akcyzowego w kwocie 48.963,86 zł.

Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. decyzją z (...) sierpnia 2007 r. uznał, że zadeklarowana kwota podatku akcyzowego z tytułu importu jest prawidłowa i prawnie należna oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie 48.963,86 zł.

Decyzją z (...) czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Celnej w W. uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Decyzją z (...) stycznia 2010 r. Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. ponownie uznał, że zadeklarowana przez Skarżącą kwota podatku akcyzowego z tytułu importu jest prawidłowa i prawnie należna oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego z tytułu importu towaru w kwocie 48.963,86 zł.

Dyrektor Izby Celnej w W., decyzją z (...) października 2011 r. decyzję organu pierwszej instancji utrzymał w mocy.

W skardze złożonej na powyższą decyzję Skarżąca wniosła o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Postępowanie w sprawie należało zawiesić.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej: "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepis art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej w pkt 1 stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, natomiast w pkt 9 taki sam skutek przewiduje w przypadku przedawnienia.

Z akt sprawy wynikało, że Skarżąca zadeklarowała i zapłaciła podatek akcyzowy z tytułu importu samochodów 21 grudnia 2001 r.

Termin przedawnienia uiszczonego przez Skarżącą zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym rozpoczął zatem bieg z końcem 2001 r. i upłynął z końcem roku 2006.

Tymczasem decyzja organu pierwszej instancji, w której zadeklarowana przez Skarżącą kwota podatku akcyzowego uznana została za prawidłową i prawnie należną wydana została (...) stycznia 2010 r., a zatem po upływie terminu przedawnienia tego zobowiązania.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11 przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości, a mianowicie: czy w świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest w każdym czasie prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Brzmienie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w okresie obowiązywania tej ustawy nie zmieniło się.

W ocenie Sądu, spełniona zatem została przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powyższego przepisu, Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego we wskazanym wyżej postanowieniu z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 174/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.