Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 r.
III SA/Wa 3512/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej z tytułu nie pobrania i nie wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: - przywrócić termin do uzupełnienia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2009 r. Skarżący - P. (działający przez pełnomocnika Dor. Pod. K. W.) został wezwany do uzupełnienia wpisu od skargi o kwotę 974 zł W wezwaniu pouczono Skarżącego, iż wpis należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Koperta zawierająca wezwanie została zwrócona do Sądu po jej dwukrotnym awizowaniu jako nieodebrana w terminie przez adresata. Zgodnie z informacjami zawartymi na kopercie drugie awizo pozostawiono u Skarżącego w dniu 30 marca 2009 r., a zatem termin odbioru przesyłki upływał 6 kwietnia 2009 r. (po siedmiu dniach od dnia pozostawienia drugiego awizo).

Do dnia 13 kwietnia 2009 r. - a więc do końca terminu wyznaczonego do uzupełnienia wpisu - Skarżący nie wpłacił należnej kwoty.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r. Skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu. W uzasadnieniu wskazał na nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki zawierającej wezwanie do uzupełnienia wpisu od skargi. Poinformował, iż zbiorcze awiza dotyczące kilkunastu przesyłek (w tym przesyłki zawierającej wezwanie do uzupełnienia wpisu) znalazł w skrzynce pocztowej dopiero w dniu 8 kwietnia 2009 r. Zgodnie z jego wyjaśnieniami po kontakcie telefonicznym z urzędem pocztowym ustalił, iż zawiadomienia te są zawiadomieniami powtórnymi i że brak jest możliwości otrzymania przesyłek, gdyż zostały one zwrócone do nadawców.

W ocenie Skarżącego przesyłki polecone, których dotyczyły otrzymane przez niego awiza nigdy nie zostały mu prawidłowo doręczone. Z uwagi na stałą obecność osób w lokalu przy ul. Z. (...) w W. nie ma możliwości, aby listonosz pozostawiał zawiadomienia o listach poleconych w skrzynce oddawczej. Skrzynka ta była ponadto regularnie sprawdzana i przed 8 kwietnia 2009 r. nie pozostawiono w niej innych zawiadomień o oczekującej korespondencji.

Zdaniem Skarżącego wadliwość doręczenia przesyłki wynika z nieprawidłowości w działaniu urzędu pocztowego. W związku z tym wszczął postępowanie reklamacyjne dotyczące tych nieprawidłowości.

W związku z powyższym Skarżący stwierdził, iż nie ponosi winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia wpisu i wnosi o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Jednocześnie Skarżący poinformował, iż wpłacił brakującą kwotę wpisu.

W piśmie z dnia 25 maja 2009 r. - w odpowiedzi na wezwanie Sądu - Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej potwierdził, iż przy doręczeniu Skarżącemu przesyłki zawierającej wezwanie do uzupełnienia wpisu wystąpiły nieprawidłowości. Wobec odpowiedzialnych pracowników zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli bez swojej winy nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Stosownie do art. 87 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana - w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Z przepisu tego wynika ponadto, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Przywrócenie terminu uzależnione jest więc od łącznego spełnienia wymienionych wyżej przesłanek. Jest ono możliwe w sytuacji, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Analiza wniosku Skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi prowadzi do konkluzji, że wniosek ten zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu Skarżący zachował termin na złożenie takiego wniosku. Dokonał także czynności, które pierwotnie nie dokonał w terminie, tj. uiścił brakującą kwotę wpisu.

W ocenie Sądu Skarżący uprawdopodobnił również brak winy w uchybieniu pierwotnemu terminowi do uzupełnienia wpisu. Opisane przez niego nieprawidłowości związane z doręczeniem wezwania do uzupełnienia wpisu zostały potwierdzone przez upoważnionego pracownika Poczty Polskiej. W takiej sytuacji należało uznać, iż faktycznie uchybienie terminu do uzupełnienia wpisu - z uwagi na nieprawidłowe doręczenie wezwania - nastąpiło bez winy Skarżącego.

Z powyższych względów, Sąd działając na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a, orzekł jak w sentencji postanowienia.