Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2009 r.
III SA/Wa 3508/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Zaorska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. D. na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia - przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z 22 listopada 2008 r. W. D. zawarł wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazał, iż aktualnie zarówno on jak i jego żona są osobami bezrobotnymi, bez prawa do zasiłku. Mają na utrzymaniu dwie córki w wieku szkolnym, na które otrzymują alimenty po 500 zł miesięcznie.

Pismem z 30 grudnia 2008 r. referendarz sądowy wezwał skarżącego do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF oraz do nadesłania dodatkowych dokumentów dotyczących jego sytuacji materialnej.

W nadesłanym formularzu wnioskodawca potwierdził, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych. Wyjaśnił, iż cały jego majątek został bezprawnie zajęty przez syndyka. Syndyk nie przekazuje jego rodzinie jakichkolwiek środków na życie, co powoduje, iż jego rodzina żyje w ubóstwie. Jedynie żona wnioskodawcy otrzymuje alimenty na uczące się dzieci (po 500 zł), zgodnie z postanowieniem sędziego komisarza. Skarżący jako upadły zarejestrowany jest w KRS Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto Skarżący oczekuje na poważaną operację (...).

Pismem z 21 stycznia 2009 r. referendarz sądowy wezwał skarżącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego sytuacji majątkowej.

W odpowiedzi skarżący ponownie opisał trudną sytuację swojej rodziny i wyjaśnił, iż w utrzymaniu pomaga im dalsza rodzina i znajomi. Żona wnioskodawcy nie dysponuje jakąkolwiek częścią swojego majątku, ponieważ syndyk zajął bezprawnie cały jej majątek łącznie z mieszkaniem i wyposażeniem. Żona skarżącego zarejestrowana jest w KRUS jako rolnik, w związku z czym nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Wnioskodawca wskazał, iż mimo, że wysokość kosztów, które na nim ciążą nie jest wysoka, to w obecnej sytuacji są to kwoty niemożliwe do zapłacenia.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej P.p.s.a), właściwy sąd administracyjny może na wniosek strony przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 258 § 1 powołanej ustawy, czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi. Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Przepis art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże (podkreślenie własne), że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z oświadczeń złożonych przez skarżącego oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż sytuacja materialna jego rodziny jest bardzo trudna. Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i dwójką uczących się dzieci. Nie uzyskują żadnych dochodów, poza alimentami na dzieci, w łącznej wysokości 1.000 zł miesięcznie. Cały majątek skarżącego i jego żony został zajęty przez syndyka. Skarżący jako upadły zarejestrowany jest w KRS Dłużników Niewypłacalnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności wskazać należy, iż sytuacja finansowa skarżącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżący wykazał bowiem, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na względzie całość powyższej argumentacji, na podstawie przepisów art. 243 § 1, art. 245, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.