Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2009 r.
III SA/Wa 3484/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) października 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, M. W., wniosła skargę na Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) października 2008 r. w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji. Decyzję tę Skarżąca otrzymała w dniu 30 października 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru tej decyzji znajdujące się w aktach administracyjnych sprawy).

W dniu 28 listopada 2008 r. Skarżąca nadała ww. skargę w urzędzie pocztowym i skierowała ją bezpośrednio do tutejszego Sądu. Skarżąca prawidłowo została pouczona co do sposobu i terminu wniesienia skargi na decyzję. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 2 grudnia 2008 r. (prezentata Sądu na skardze). Sąd skierował ją do organu, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 5 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego widniejącego na kopercie z k. 6 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast tryb wnoszenia skarg do sądu administracyjnego reguluje art. 54 § 1 p.p.s.a, zgodnie z którym skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Zatem wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje przekazaniem jej właściwemu organowi, a za datę wniesienia skargi uważa się dzień nadania tej skargi przez sąd do organu administracji.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy Skarżąca wniosła skargę co prawda z zachowaniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a, ale nie skierowała jej za pośrednictwem organu, lecz bezpośrednio do Sądu. Wpłynęła ona do Sądu w dniu 2 grudnia 2008 r., a następnie została skierowana do organu w dniu 5 grudnia 2008 r. Jak wskazuje utrwalone orzecznictwo sądowe (vide np. postanowienie NSA I FSK 1824/08, postanowienie NSA I FSK 1250/08) w takich przypadkach, w których skarżący wnosi skargę bezpośrednio do sądu, jako datę jej wniesienia uznać należy datę jej skierowania do organu. W niniejszej sprawie data ta, tj. 5 grudnia 2008 r., przypadała już po upływie ustawowego terminu wniesienia skargi. Termin ten upływał bowiem w dniu 1 grudnia 2008 r. Co więcej - skarga wpłynęła do Sądu już po terminie 30 dni od otrzymania decyzji przez Skarżącą.

Z powyższych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił, jak w sentencji.