Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
III SA/Wa 348/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 348/08 w sprawie ze skargi B. Z. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNEINIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 348/08, oddalił skargę B. Z. (Skarżącego w niniejszej sprawie) na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

Doręczając orzeczenie Skarżącemu Sąd pouczył go, że od niniejszego wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem sądu pierwszej instancji oraz że skargę kasacyjną powinien sporządzić pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym w sprawach obowiązków podatkowych. Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony Skarżącemu w dniu 9 lipca 2008 r.

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Skarżący wniósł za pośrednictwem skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna w sprawach obowiązków podatkowych może być sporządzona przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego.

Z uwagi na to, że przedmiotowa skarga nie była sporządzona przez żadną z osób wymienionych w przepisie art. 175 § 1-3 p.p.s.a. fakt ten czyni skargę niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.