Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2009 r.
III SA/Wa 3461/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 grudnia 2009 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, iż przesyłka zawierająca odpis ww. zarządzenia, przesłana na adres wskazany w skardze, była dwukrotnie awizowana, tj. 5 i 13 stycznia 2009 r. Ponieważ nie została odebrana przez Skarżącego, 21 stycznia 2009 r. zwrócono ją Sądowi. W tej sytuacji, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako "p.p.s.a."), przesyłkę uznano za doręczoną Stronie 20 stycznia 2009 r., tj. ostatniego dnia okresu, na jaki złożono ją w placówce pocztowej. Zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał z dniem 28 stycznia 2009 r.

Do 6 lutego 2009 r. Skarżący, mimo pouczenia, nie uiścił należnego wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.