Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226706

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
III SA/Wa 3438/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi P. sp.j. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2008 r. do czerwca 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

P. sp.j. z siedzibą w W. (dalej "skarżąca") wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2008 r. do czerwca 2009 r.

Zaskarżona została oparta między innymi na wykładni art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., dalej "O.p.").

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd ustalił, że do Trybunału Konstytucyjnego złożony został wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 października 2014 r. (zarejestrowany pod sygn. akt K 31/14) o zbadanie zgodności:

1)

art. 114a k.k.s. z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2)

art. 70 § 6 pkt 1 O.p. w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP.

Kwestią podstawową w niniejszej sprawie jest rozważenie, czy w postępowaniu doszło do przedawnienia określonej zaskarżoną decyzją kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2008 r. do czerwca 2009 r.

W związku z powyższym Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka z art. 125 § 1 p.p.s.a., gdyż wskazany we wniosku przepis tj. art. 70 § 6 pkt 1 O.p., którego zgodność z Konstytucją RP poddana została kontroli Trybunału Konstytucyjnego, stanowił podstawę prawną wydanej w niniejszej sprawie decyzji.

Jednocześnie Sądowi z urzędu jest wiadome, że także w innej sprawie ze skargi skarżącej, tj. o sygn. akt III SA/Wa 752/15, dotyczącej podatku od towarów i usług za miesiące od września 2006 r. do kwietnia 2007 r. oraz od lipca do listopada 2007 r., Sąd zawiesił postępowanie w związku z ww. postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 31/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.