Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2551172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2018 r.
III SA/Wa 3432/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do marca 2010 r. postanawia 1. przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej ponad kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w W. (dalej zwana "Spółką" lub "Skarżącą") w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 13.923 zł złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych ewentualnie o zwolnienie od części kosztów sądowych ponad kwotę 10.500 zł. W załączonym formularzu PPPr wskazała, że trudna sytuacja finansowa w jakiej się znajduje, nie pozwala jej na pokrycie kosztów toczącego się postępowania sądowego, w tym uiszczenia wpisu. Spółka argumentowała, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów i nie zatrudnia pracowników. Rachunek bankowy w dalszym ciągu jest zajęty przez urząd skarbowy. Skarżąca natomiast uiściła wartość pieniężną wynikającą z decyzji o zabezpieczeniu tj. łącznie (...) zł, co bardzo znacząco wpłynęło na pogorszenie płynności finansowej.

Zwróciła uwagę, że na skutek zajęcia egzekucyjnego utraciła możliwość dysponowania środkami na rachunkach bankowych, które zostały następnie przekazane organowi egzekucyjnemu.

Spółka w oświadczeniu o majątku i dochodach wykazała, że jej kapitał podstawowy wynosi (...) zł, natomiast wartość jej środków trwałych za ostatni rok bilansowy wyniosła (...) zł. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat oraz bilansem sporządzonym na 31 grudnia 2016 r. odnotowała stratę w wysokości (...) zł. Ponadto, nie posiada środków pieniężnych w formie gotówkowej, ani na kontach bankowych.

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących stanu majątkowego oraz dochodów, wskazała, że od sierpnia 2016 r. nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie generuje żadnych przychodów. Aktualnie oczekuje na zakończenie prowadzonych sporów w celu podjęcia decyzji co do dalszych losów spółki.

Skarżąca nadesłała wyciągi z rachunku bankowego, deklaracje VAT-7 od września 2017 r. do stycznia 2018 r., bilans oraz rachunek zysków i strat za 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Natomiast uregulowana w art. 243-262 p.p.s.a. instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi odstępstwo od zasady ponoszenia kosztów postępowania przez strony. Celem ustanowienia prawa pomocy było zapewnienie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej rzeczywistej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Należy zauważyć, że na podstawie art. 245 § 1 i 3 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Natomiast w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej następuje w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Stosownie do art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie wskazanemu wyżej podmiotowi prawa pomocy następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy referendarz sądowy stwierdza, że Skarżąca wykazała, iż nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania, które na obecnym jego etapie stanowi wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 13.923 zł. Zdaniem Sądu, przemawiają za tym okoliczności, że Spółka na dzień 31 grudnia 2016 r. poniosła stratę w wysokości (...) zł, a tym samym ujemny kapitał wyniósł (...) zł. W 2017 r. Skarżąca natomiast nie uzyskała żadnych przychodów, a ujemny kapitał wyniósł (...) zł. Spółka nie posiada żadnych środków trwałych i pieniężnych, na rachunku bankowym stan konta wynosi minus 823 zł. Nie posiada udziałów w innych podmiotach, ani wierzytelności. Ponadto Skarżąca na skutek wydanych na jej rzecz kilku decyzji utraciła możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym zakończyła jej prowadzenie. Z załączonych do wniosku deklaracji VAT-7 wynika, że zaprzestała nabycia oraz sprzedaży towarów.

Powyższe potwierdza, że sytuacja finansowa Spółki rzeczywiście uzasadnia udzielenie jej zwolnienia od kosztów sądowych w znacznym zakresie. Istotne jest w szczególności, iż Skarżąca o ile w 2015 r. wypracowała zysk w wysokości (...) zł to jednak ta wartość nie odzwierciedla jej faktycznego stanu finansowego, gdyż zysk nie ma żadnego odzwierciedlenia w jej przepływach finansowych. Skarżąca wskutek dokonania w październiku 2015 r. zabezpieczenia na jej majątku kwoty zobowiązania podatkowego uiściła na rachunek urzędu skarbowego kwotę (...) zł.

Powyższe, w ocenie referendarza sądowego, nie oznacza jednak, że Skarżąca w ogóle nie jest w stanie partycypować w kosztach wszczętego postępowania. Referendarz sądowy przyjął, że uiszczenie przez Skarżącą wpisu na poziomie 5.000 zł nie przekracza jej możliwości finansowych.

Mając na względzie całość powyższej argumentacji, na podstawie przepisów art. 246 § 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.