Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989320

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2009 r.
III SA/Wa 3390/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. z siedzibą w W. (dalej jako Skarżąca"), wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W., z dnia (...) października 2008 r. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zaskarżona decyzja zawierała pouczenie, iż stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w W., wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jak wynika z dowodu doręczenia - skarżona decyzja została doręczona Skarżącej w dniu 13 października 2008 r.

Skarżąca nie zastosowała się do tego pouczenia i wniosła skargę w dniu 14 listopada 2008 r. (data stempla pocztowego), a zatem z jedniodniowym przekroczeniem terminu do dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Natomiast art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stwierdza, iż sąd odrzuca skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W konsekwencji, wniesienie skargi po upływie terminu - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle cytowanego przepisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

Dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.