Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2009 r.
III SA/Wa 3309/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r. pełnomocnik strony skarżącej - doradca podatkowy W. M., został wezwany pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. W wezwaniu pouczono, że nieuzupełnienie wskazanego braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Z kolei przy drugim piśmie także z dnia 3 grudnia 2008 skierowanym do pełnomocnika skarżącego przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z dnia 1 grudnia 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego zarządzenia - wpisu sądowego od skargi w kwocie 6.450 zł, pod rygorem jej odrzucenia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" (k. 34 akt sądowych) wynika, że korespondencja została doręczona na adres pełnomocnika skarżącego w dniu 9 grudnia 2008 r.

Przy piśmie z dnia 16 grudnia 2008 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 17 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego Warszawa 26), pełnomocnik skarżącego nadesłał dokument pełnomocnictwa (k. 63-65 akt sądowych).

W dniu 17 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego Warszawa 26) nadano także drogą pocztową wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (k. 49-62 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Niewykazanie przy składaniu skargi umocowania osoby, która ją podpisała, do działania w imieniu strony skarżącej stanowi brak formalny skargi, który może być uzupełniony w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania sądu. Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Sąd umożliwił uzupełnienie braku formalnego skargi w postaci braku dokumentu pełnomocnictwa, wskazując właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając go o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi. Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 9 grudnia 2008 r. na adres wskazany przez niego w skardze. Wskazaną datę doręczenia wynikającą z pocztowego potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawie wpisu i braków skargi potwierdził również sam pełnomocnik w piśmie z dnia 16 grudnia 2008 r. W tej sytuacji termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego rozpoczął bieg w dniu 10 grudnia 2008 r. i upłynął z dniem 16 grudnia 2008 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Pełnomocnik strony skarżącej wprawdzie uzupełnił brak formalny skargi, ale uczynił to po terminie. Czynność zaś w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, o czym stanowi art. 85 p.p.s.a.

Ponadto, należy zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznanej sprawie również wezwanie do uiszczenia należnego wpisu odbyło się w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 9 grudnia 2008 r. na wskazany przez niego adres. Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu zaczął biec w dniu 10 grudnia 2008 r. i upłynął z dniem 16 grudnia 2008 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Wprawdzie Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych, które obejmują także wpis od skargi, jednakże wniosek ten został nadany drogą pocztową już po upływie wyznaczonego terminu na uiszczenie wpisu. W takim stanie rzeczy złożony wniosek nie mógł skutecznie zniweczyć konsekwencji płynących z faktu nieuszczenia wpisu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania w tym przedmiocie.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.