Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431921

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 3264/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: - sprostować niedokładność w protokole rozprawy z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3264/12 w ten sposób, że w wierszu piątym wykreślić nazwisko "Z." i wpisać "Z."; - sprostować niedokładność w protokole ogłoszenia orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3264/12 w ten sposób, że w wierszu czwartym wykreślić nazwisko "M. Z." i wpisać "M. Z."; - sprostować niedokładność w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3264/12 w ten sposób, że w wierszu dwunastym komparycji wyroku oraz w punkcie 3 sentencji wyroku wykreślić nazwisko "Z." i wpisać "Z.".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 14 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną w sprawie zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z (...) sierpnia 2012 r.

W komparycji i sentencji niniejszego wyroku a także protokole rozprawy oraz ogłoszenia orzeczenia błędnie wskazano nazwisko strony skarżącej jako "Z.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie oraz rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 zdanie pierwsze cyt. ustawy).

Instytucja sprostowania orzeczeń sądowych (wyroków, postanowień), zarówno w postępowaniu przed sądem cywilnym jak i przed sądem administracyjnym (tożsamość unormowań prawnych) służy przywróceniu rzeczywistej woli składu orzekającego, ilekroć zachodzi pewna niezgodność między rzeczywistą wolą i wiedzą, a ich wyrażeniem na piśmie (por. K. Piasecki Kodeks postępowania cywilnego - komentarz, wyd. C.B. Beck, Warszawa 2001 r., s. 1268).

W przedmiotowej sprawie błąd będący przedmiotem sprostowania należy uznać za "niedokładność". Judykatura przyjęła bowiem, iż sprostowanie niedokładności (nieścisłości) należy rozumieć jako właściwe oznaczenie strony bądź podmiotów postępowania czy też ich pełnej nazwy.

Mianowicie w komparycji i sentencji ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2013 r., a także w protokole rozprawy i protokole ogłoszenia orzeczenia błędnie wskazano nazwisko strony skarżącej jako "Z.". Tymczasem prawidłowa jego pisownia to "Z.".

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania protokołu rozprawy, protokołu ogłoszenia orzeczenia oraz sentencji wyroku z dnia 14 maja 2012 r., bowiem błędne określenie nazwiska Skarżącej było zabiegiem niezamierzonym i stanowiło wynik oczywistej niedokładności.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.