Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2990053

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 r.
III SA/Wa 3259/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba.

Sędziowie WSA: Monika Świercz, Radosław Teresiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 lipca 2018 r. sprawy ze skargi F. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji ogólnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.