Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763322

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
III SA/Wa 3233/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

I. S. (dalej zwana "Skarżącą") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r.

Zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. została oparta między innymi na wykładni art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 dalej zwana: O.p.). Podstawowym zarzutem skargi jest zaś naruszenie art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd ustalił, że do Trybunału Konstytucyjnego złożony został wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 października 2014 r. (zarejestrowany pod sygn. akt K 31/14) o zbadanie zgodności:

1)

art. 114a k.k.s. z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2)

art. 70 § 6 pkt 1 O.p. w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP.

Kwestią podstawową w niniejszej sprawie jest rozważenie, czy w postępowaniu doszło do przedawnienia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku towarów i usług za 2007 r. Sporne między stronami jest czy doszło do skutecznego zawieszenia biegu przedawnienia, bowiem w niniejszej sprawie wątpliwości Skarżącej budzi wykładnia art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

W związku z powyższym Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka z art. 125 § 1 p.p.s.a., gdyż wskazany we wniosku przepis tj. art. 70 § 6 pkt 1 O.p., którego zgodność z Konstytucją RP poddana została kontroli Trybunału Konstytucyjnego, stanowił podstawę prawną wydanej w niniejszej sprawie decyzji.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt. K 31/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.