Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851900

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2014 r.
III SA/Wa 323/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak, Maciej Kurasz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. P. i P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.