III SA/Wa 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590957

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r. III SA/Wa 319/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Sałek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz K. S. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. (dalej: "Skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2017 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

Pismem z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu - 26 marca 2018 r., data prezentaty Sądu) Skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie Skarżący pismem z dnia 22 marca 2018 r. cofnął skargę, a Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 oraz art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowe, zwracając jednocześnie stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.