Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231220

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lutego 2017 r.
III SA/Wa 319/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Janeczko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W. S. - Skarżący w niniejszej sprawie, wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2016 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

Z akt sprawy wynika, że ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. została doręczona w dniu 29 listopada 2016 r. (odbiór przesyłki pokwitował pełnoletni domownik Skarżącego).

Natomiast skarga na powyższą decyzję, skierowana do tut. Sądu została złożona w urzędzie pocztowym w dniu 30 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zaskarżonego w sprawie rozstrzygnięcia.

W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony. Z akt sprawy wynika bowiem, iż zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2016 r. w doręczono Skarżącemu 29 listopada 2016 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał więc 29 grudnia 2016 r. (czwartek). Skarga została natomiast nadana w placówce pocztowej w dniu 30 grudnia 2016 r., a więc z uchybieniem terminu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi przyjmuje formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Uznając zatem, iż Skarżący wniósł skargę po terminie, Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 oraz art. 53 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.