Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2019 r.
III SA/Wa 3063/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Olesińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Z. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego E. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 541,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W. Z. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego E. Z. wniósł w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze znajdującego się w aktach administracyjnych, zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej, zawierającej zaskarżoną decyzję wynika, że doręczono ją stronie skarżącej 23 października 2018 r. Natomiast skarga na powyższą decyzję została nadana w Urzędzie Pocztowym W., 26 listopada 2018 r. (data stempla pocztowego - karta nr 16 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Natomiast zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, zaś odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego konieczne jest zatem zarówno zachowanie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia administracyjnego zapadłego w sprawie oraz wniesienie skargi za pośrednictwem właściwego organu administracji.

Należy w tym miejscu zauważyć, że decyzja organu zawiera prawidłowe pouczenie o prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia - skargi do sądu administracyjnego.

W tym stanie rzeczy uznać trzeba, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, za pośrednictwem organu, na decyzję z (...) października 2018 r. doręczonej stronie skarżącej 23 października 2018 r., rozpoczął bieg 24 października 2018 r. i upłynął z 22 listopada 2018 r. (czwartek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a., który to przepis odsyła w tym zakresie do przepisów prawa cywilnego. Stosownie zaś do treści art. 111 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jak wskazano powyżej, Skarżąca nadała przesyłkę listową zawierającą skargę 26 listopada 2017 r., co oznacza, że złożyła skargę z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., postanowił o odrzuceniu skargi. O zwrocie wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.